บุคลากร

นายวัชระ คงแสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
นางจันทร์เพ็ญ ศิลพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

 

นายสงกรานต์ สาระมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางวนิดา คณะวาปี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและ
บริหารงบประมาณ
นายประชา เทนอิสสระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายพรพนา พาโคกทม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพรพนา พาโคกทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสุนันทา ดีมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางวันทนา วงษ์วรร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์

นายทรงศักดิ์ กัญญาคำ
ครูชำนาญการ
วิทยาศาสคร์

นายปัทมพันธ์ ปัทมสีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ฟิสิกส์

นางสาวกาบฟ้า ศรีล้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์

นางสาวศิราธร มณีทอง
ครูชำนาญการ
ชีววิทยา

นายภานุพงษ์ อุณชาติ
ครู
เคมี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิศาสตร์

นางวนิดา คณะวาปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิศาสตร์

นายสงกรานต์ สาระมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑา บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ
ครูชำนาญการพิเศษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางอมรัตน์ เดชะสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเสาวลักษณ์ สาระมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพีรดา เนื่องอาชา
ครูชำนาญการ
บรรณารักษ์

นายณัฐวัฒน์ วงษ์ธานี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางรัชนี
พนักงานราชการ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหอมจันทร์ เจริญอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัณฑิมา ทิศสีราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชรา เทือกเพีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนวลรดา ก้อนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว จตุพร
ครูอัตราจ้าง
ภาษาจีน

Mr. Eboy
ครูอัตราจ้าง
ครูต่างชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวภัสญาดา ปลัดศรีช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

นางสาวสะอาด ชนชนะชัย
ครูชำนาญพิเศษ

นางสาวจุไรรัตน์
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางอุษณีย์ เทพมะธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภาสกร จำปานิล
ครู
เกษตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา

นายเฉลิมชัย โคตุเคน
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ

นางอารีรัตน์ สีมาตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปะ

นายมานิตย์ ชาวงษ์
พนักงานราชการ
ดนตรี


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประชา เทนอิสสระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
ครูสนับสนุน

นางสุภาพร โคตรมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว