บุคลากร

นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

 

นางสาวสะอาด ชนชนะชัย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางวนิดา คณะวาปี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและ
บริหารงบประมาณ
นายวัชรินทร์ ภิรมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายประชา แทนอิสสระ
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน