รายชื่อนักเรียนที่สมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ นาม ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม แผนการเรียนที่เลือก วันที่สมัคร
1
นางสาว
กันต์กนิษฐ์ กุลสุวรรณ์ บ้านดอนโจด วิทย์-คณิต 03/05/2563
2
นางสาว
หงร์ฟ้า โพธิ์ขาว บ้านดอนโจด วิทย์-คณิต 03/05/2563
3
นางสาว
จันทิมา สินโพธิ์ ราชวินิต มัธยม วิทย์-คณิต 03/05/2563
4
นางสาว
อารีรัตน์ ศรีย่อ เมืองพลพิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
5
นางสาว
อรปิญา วงษ์กัณหา เเวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
6
นางสาว
อรฤดี พูลศรี เเวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
7
เด็กหญิง
ชลธิดา ทองแกะ แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
8
นางสาว
ฐิติชญา พรบุญ แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
9
นางสาว
วรัญญา สายอินทร์ แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
10
นางสาว
อรธิมา เลิศศิริ แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
11
เด็กหญิง
ศิรินันท์ หงษ์คำดี แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
12
เด็กหญิง
เสาวลักษณ์ ชัยสา แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
13
นาย
ณัฐนันท์ หาพรหม แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
14
นางสาว
สุธิดา วังเกี้ยง แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
15
นางสาว
มลฑกานต์ มีสาร์ แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
16
นางสาว
อภิญญา พาสว่าง แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
17
นางสาว
ธัญชนก บุญทัน แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 03/05/2563
18
นาย
อนุพงษ์ ขานทอง บ้านคอนฉิม ทั่วไป 03/05/2563
19
นาย
อิศราวุธ พลีกร แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 03/05/2563
20
เด็กชาย
คณาธิป เพชรภา แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 03/05/2563
21
นางสาว
เบญจรักษ์ แก้ววงษา แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 03/05/2563
22
นาย
ธนทัต โยธสาร แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 03/05/2563
23
นาย
ณัฐภูมิ ทองสมบูรณ์ แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 03/05/2563
24
นางสาว
ปิยธิดา ศรีพลัง โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ทั่วไป 03/05/2563
25
นาย
ปภากรณ์ สุขสร้อย โรงเรียนเเวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 03/05/2563
26
นางสาว
มนต์ทาทิพย์ เติมบุญ บ้านดอนโจด วิทย์-คณิต 04/05/2563
27
นางสาว
ธิดารัตน์ วิทิตธรรม บ้านดอนโจด วิทย์-คณิต 04/05/2563
28
นางสาว
เพชรลดา อนันต์ บ้านดอนโจด วิทย์-คณิต 04/05/2563
29
นางสาว
นิสรา ยุทธา แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 04/05/2563
30
นาย
ชนาธิป เพ็งพล แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 04/05/2563
31
นางสาว
นิตยา ทองฝน แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 04/05/2563
32
นางสาว
ธันยชนก สุดถนอม แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 04/05/2563
33
เด็กหญิง
ชลธิชา วุฒิธรรม โนนจันทึกห้วยแกวิทยา วิทย์-คณิต 04/05/2563
34
เด็กชาย
อนุสรณ์ ศรีพัษยศ แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 04/05/2563
35
นางสาว
ไอยดา แต้มชัยภูมิ แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 04/05/2563
36
นาย
ณัฐพงศ์ ชูชื่น แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 04/05/2563
37
นาย
อภิรักษ์ ประทุมวิง แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 04/05/2563
38
นางสาว
ฐิตินันท์ สินโพธิ์ บ้านปอแดง ทั่วไป 04/06/2563
39
นาย
นัณฐวัฒน์ คำแสน แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 04/06/2563
40
นางสาว
ลักษิกา เกิดคง เเวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 05/05/2563
41
นาย
ภูชิต พุทธโค แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 05/05/2563
42
นางสาว
กรรณิการ์ บริบูรณ์ผล แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 05/05/2563
43
นางสาว
ธิดารัตน์ ปลัดกอง แวงใหญ่​วิทยาคม วิทย์-คณิต 05/05/2563
44
นางสาว
วรางคณารัตน์ เลาะไธสง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 05/05/2563
45
นาย
สุรศักดิ์ มุงคุณ ชนบทศึกษา ทั่วไป 05/05/2563
46
นางสาว
อรทัย ข้าวดำ ปทุมมาศวิทยา ทั่วไป 05/05/2563
47
นางสาว
กนกภร จันทะโสม แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 05/05/2563
48
นาย
จักรพงษ์ ท้าวนิล แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 05/05/2563
49
เด็กหญิง
เบญญาภา ศรีล้อม แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 06/05/2563
50
นางสาว
ปนัดดา บุตรแสน แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 06/05/2563
51
นางสาว
สิรินญา จันทร แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 06/05/2563
52
เด็กชาย
ณัฐพล ไหลหลั่ง โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ทั่วไป 06/05/2563
53
นาย
วัชรพล พุทธฉาย อวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 08/05/2563
54
นางสาว
วราภรณ์ กองกูล แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 08/05/2563
55
นางสาว
พัชราพร เพ็งจางค์ แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 08/05/2563
56
นางสาว
ปิยะนุช อ่วมกระโทก แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 08/05/2563
57
เด็กชาย
ธนาณัติ บุญเพลิง แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 09/05/2563
58
นางสาว
ประทุมวดี หาระวิโก โนนจันทึกห้วยแกวิทยา วิทย์-คณิต 09/05/2563
59
นาย
อร่าม. ชัยคูณ แวงใหญ้ ทั่วไป 09/05/2563
60
นางสาว
อรณิชา ชัยหา แวงใหญ่วิทยาคม ทั่วไป 09/05/2563
61
นางสาว
ธีรภัทร วิจิตจี บัวใหญ่พิทยาคม ทั่วไป 09/06/2563
62
นางสาว
วินัตดาภรณ์ เจียมภูเขียว แวงใหญ่วิทยาคม วิทย์-คณิต 11/05/2563
63
นางสาว
อรยา ใจดี บ้านคอนฉิม ทั่วไป 11/05/2563
64
นางสาว
นันทิดา เมืองชน ชาบทศึกษา วิทย์-คณิต 12/05/2563
65
นาย
อรรถชัย กระลาม บ้านดอนโจด วิทย์-คณิต 12/05/2563
66
นางสาว
ลัดดาวรรณ สีดา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ทั่วไป 12/05/2563
67
เด็กชาย
ภาฎา เศษกำปัง บ้านคอนฉิม ทั่วไป 12/05/2563
68
นาย
ศุภารัตน์ สุนมา เมืองพลพิทยาคม วิทย์-คณิต 20/06/2563