รายชื่อนักเรียนที่สมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ นาม ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม วันที่สมัคร
1
เด็กหญิง
เกณฑ์ติโชค นำเนตร ชุมชนบ้านดอนหัน 03/05/2563
2
เด็กชาย
คุณากร เฉิดรัศมี ชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 03/05/2563
3
เด็กหญิง
วรรณรดา แสนสอน ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 03/05/2563
4
เด็กชาย
นภัสนันต์ คำแก้ว ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 03/05/2563
5
เด็กชาย
ประพันธ์ศักดิ์ จันทร์หนองแวง ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 03/05/2563
6
เด็กชาย
สันติ สุขเอิบ ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 03/05/2563
7
เด็กหญิง
ศุภัสุตา สิงห์ศร ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 03/05/2563
8
เด็กหญิง
กฤษณวรรณ จันทร์สงคราม ซู่เอ็ง 03/05/2563
9
เด็กหญิง
อชิรบาณ์ เกาะอำไพ บ้านคอนฉิม 03/05/2563
10
เด็กหญิง
เมษา ดีสุข บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 03/05/2563
11
เด็กหญิง
จันทิมา ศรนรินทร์ บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 03/05/2563
12
เด็กหญิง
หนึ่งฤทัย หนองใด บ้านทุ่มห้วย 03/05/2563
13
เด็กชาย
วุฒิชัย บุญเรือง บ้านทุ่มห้วย 03/05/2563
14
เด็กชาย
ธนดล พุทธสอน บ้านบะแค 03/05/2563
15
เด็กหญิง
ปภสร สารบูรณ์​ บ้านปอแดง 03/05/2563
16
เด็กหญิง
อริษา ภูธร บ้านป่าไม้พระฉาย 03/05/2563
17
เด็กชาย
สาริน ไชยธงรัตน์ บ้านหนองสะแบงหนองโน 03/05/2563
18
เด็กหญิง
สุทารัชว์ ยวนไธสง บ้านหนองแดง 03/05/2563
19
เด็กชาย
ปัชญาวุฒิ โคตจัตุรัส บ้านหัวฝายโนนสะอากวิทยา 03/05/2563
20
เด็กชาย
นิติภูมิ เทพจั้ง บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 03/05/2563
21
เด็กหญิง
จันทัปปภา น้อยโหนด บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 03/05/2563
22
เด็กหญิง
ปนัดดา มะลิ บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 03/05/2563
23
เด็กหญิง
อัญชิษฐา วรรณโพธิ์ บ้านโจดใหญ่ 03/05/2563
24
เด็กชาย
วิสา มูลสาร บ้านโสกไผ่ 03/05/2563
25
เด็กหญิง
ชนม์นิภา ลีทอง มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 03/05/2563
26
เด็กชาย
กฤติพงศ์ เหล่าเทวากุล มหาไถ่เมืองพล 03/05/2563
27
เด็กชาย
อนุวิท ศรีเมือง หัวฝายโนนสะอาดวิทยา 03/05/2563
28
เด็กชาย
อัษฎา คำแก้ว อนุบาลไพศาลวิทย์ 03/05/2563
29
เด็กชาย
ปาณชัย ปางนิราช โรงเรียนชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 03/05/2563
30
เด็กชาย
พีรพัฒน์ มีชีพสม โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 03/05/2563
31
เด็กหญิง
ภาพิมล พลค้อ โรงเรียนบ้านหนองแดง 03/05/2563
32
เด็กชาย
เนวิน ฝังนิล โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 03/05/2563
33
เด็กหญิง
โชติกา ดีหลี ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 03/06/2563
34
เด็กชาย
นันทพร มูลเหลา ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 03/06/2563
35
เด็กชาย
ธนพัฒน์ ประดับคำ บ้านบะแค 03/06/2563
36
เด็กชาย
ธัญวิชญ์ มิตะมะ บ้านบะแค 03/06/2563
37
เด็กชาย
ผดุงเกียรติ แก้วนะรา บ้านบะแค 03/06/2563
38
เด็กหญิง
ธัญญาลักษณ์ สุระสะ บ้านบะแค 03/06/2563
39
เด็กชาย
วิธวินท์ ชุมผัน บ้านหนองสะแบงหนองโน 03/06/2563
40
เด็กชาย
อมรเทพ พูลเงิน บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 03/06/2563
41
เด็กชาย
ภูรินทร์ แก้วสุวรรณ์ บ้านเหล่าเหนือ 03/06/2563
42
เด็กชาย
สรวิชญ์ สุขเครือ บ้านโจดใหญ่ 03/06/2563
43
เด็กหญิง
ทิฆัมพร พนัสนอก บ้านโสกไผ่ 03/06/2563
44
เด็กหญิง
ปราริตา พาแกดำ บ้านโสกไผ่ 03/06/2563
45
เด็กชาย
มงคลเดช ลำพองชาติ อนุบาลไทรงาม 03/06/2563
46
เด็กหญิง
พัชราภรณ์ หม้อทอง เทศบาลท่าโขลง 1 03/06/2563
47
เด็กหญิง
ณัฐณิชา ชำกุล ชุมชนบ้านดอนหัน 04/05/2563
48
เด็กหญิง
เกษวลี บาลี ชุมชนบ้านดอนหัน 04/05/2563
49
เด็กชาย
ชัชวาล อยู่เย็น ชุมชนบ้านเเวงใหญ 04/05/2563
50
เด็กหญิง
ธารา ดรพิลา ชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 04/05/2563
51
เด็กชาย
ณิชกานต์ พิมพ์สิม ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 04/05/2563
52
เด็กหญิง
รื่นฤดี โทอึ้น ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 04/05/2563
53
เด็กชาย
พีรวิชญ์ อักษรเสือ บ้านกนองสะแบงหนองโน 04/05/2563
54
เด็กหญิง
อพรรณตรี จันทาทุม บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 04/05/2563
55
เด็กหญิง
สมปารถนา ริมโพธิ์ บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 04/05/2563
56
เด็กชาย
ปิยพนธ์ โทอึ้น บ้านหนองสะเเบง 04/05/2563
57
เด็กชาย
พีรวิชญ์ อักษรเสือ บ้านหนองสะแบงหนองโน 04/05/2563
58
เด็กชาย
นพรัตน์ จันทร์ฟอง บ้านหนองสะแบงหนองโน 04/05/2563
59
เด็กหญิง
ศศิธร ุสีสุข บ้านหนองแดง 04/05/2563
60
เด็กหญิง
ธัญญาภัทร บุญเจริญ บ้านเหล่าเหนือ 04/05/2563
61
เด็กชาย
วิรพล ย่องใย บ้านโสกไผ่ 04/05/2563
62
เด็กชาย
ศุภสิทธิ์ มิตรอุดม มหาไถ่ศึกษา 04/05/2563
63
เด็กหญิง
สุภาพร นามเเสง หนองสะเเบงหนองโน 04/05/2563
64
เด็กหญิง
ศีรณา แข่โส โรงเรียนชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 04/05/2563
65
เด็กชาย
วิชิต จตุพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 04/05/2563
66
เด็กชาย
ณเรศ บุราณะผาย โสกไผ่โสกเหลื่อม 04/05/2563
67
เด็กชาย
เอกพงษ์ ไชยคำภา อำไพพิทยา 04/06/2563
68
เด็กหญิง
ทิพย์วรา ลาพานิชย์ ชุมชนบ้านดอนหัน 05/05/2563
69
เด็กชาย
ชาติชาย ฝ่าผล ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 05/05/2563
70
เด็กชาย
กฤตภัค จันทร์หนองแวง บ้านหนองสะแบงหนองโน 05/05/2563
71
เด็กชาย
รุ่งเรือง ทองดี บ้านหนองแดง 05/05/2563
72
เด็กชาย
ณัฐภัทร นาชิน บ้านหนองไฮหนองแวง 05/05/2563
73
เด็กชาย
ธาดากร ปุริมาตย์ หนองสะแบงหนองโน 05/05/2563
74
เด็กชาย
ภูมินันท์ บัวพวงชน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 05/05/2563
75
เด็กหญิง
เจษฎาภรณ์ ธงอาษา โรงเรียนบ้านปอแดง 05/05/2563
76
เด็กชาย
พีระพัฒน์ ประชากูล โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 05/05/2563
77
เด็กหญิง
ฐิติยา โยธาขันธ์ ชุดชนบ้านแวงใหญ่ 06/05/2563
78
เด็กหญิง
ภัสสรา ทุมภานนท์ ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 06/05/2563
79
เด็กชาย
ฐานันดร กองกูล ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 06/05/2563
80
เด็กหญิง
อริสรา โคสาดี ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 06/05/2563
81
เด็กหญิง
ปิยธิดา เพ็งจางค์ บ้านหนองสระแบงหนองโน 06/05/2563
82
เด็กหญิง
ปุณยาพร วิสุวงค์ บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 06/05/2563
83
เด็กชาย
รุ่งเกียรติ์ วิสุวงษ์ บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 06/05/2563
84
เด็กหญิง
วศิพร อยู่พงษ์ บ้านห้วยเเกดอนหันหนองหญ้าม้า 06/05/2563
85
เด็กชาย
ธงชัย รัตนพลที อุดมวิทยา 06/05/2563
86
เด็กชาย
ภัครพล บุญหนา โรงเรียนชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 06/05/2563
87
เด็กหญิง
นฤดี ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านหนองสแลงหนองโน 06/05/2563
88
เด็กชาย
ปฏิภาณ ดีหลี ชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 07/05/2563
89
เด็กหญิง
ฑิฆัมพร เทพสุระ ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 07/05/2563
90
เด็กชาย
ฐิติโชติ บุตรวิชา บ้านปอแดง 07/05/2563
91
เด็กหญิง
วิภาพร เพ็งจางค์ บ้านหนองสะแบง 07/05/2563
92
เด็กชาย
วีระศักดิ์ ทาปลัด บ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม 07/05/2563
93
เด็กชาย
ธีรศักดิ์ ท้าวนิล หนองสะแบงหนองโน 07/05/2563
94
เด็กหญิง
ณัฐจิรา ไลยการ อำไพ 07/05/2563
95
เด็กชาย
เอกพงศ์ ไชยคำภา อำไพพิทยา 07/05/2563
96
เด็กชาย
ปฐมภูมิ อุดม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 07/05/2563
97
เด็กชาย
ปุญญพัฒน์ นิ่มพิลา ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 08/05/2563
98
เด็กหญิง
อินทุกา อ่อนแก้ว ปอแดง 08/05/2563
99
เด็กชาย
พิชิตพงษ์ วงษ์กัณหา สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์ 08/05/2563
100
เด็กชาย
วรภัทร หงษ์คำ อนุบาลศักดิ์สุภา 08/05/2563
101
เด็กชาย
ศุภณัฐ ทะนงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 08/05/2563
102
เด็กชาย
ภาณุภัทร เเก้วสุ่ย ชุมชนบ้านดอนหัน 09/05/2563
103
เด็กชาย
อดิเทพ เครือวัลย์ ชุมชนบ้านดอนหัน 09/05/2563
104
เด็กหญิง
สุภาลักษณ์ วงษาศักดิ์ บ้านคอนฉิท 09/05/2563
105
เด็กหญิง
อารีรัตน์ ปลัดศรีช่วย บ้านคอนฉิม 09/05/2563
106
เด็กหญิง
ณัฐธิดา สุขสุวรรณ์ บ้านคอนฉิม 09/06/2563
107
เด็กชาย
ณัฐเศรษฐ ปรานโศภิณ บ้านหนองสะแบงหนองโน 09/06/2563
108
เด็กหญิง
สุปรีดาวรรณ สะเดา บ้านหนองไฮหนองแวง 09/06/2563
109
เด็กหญิง
รุ่งศิรินธร จินเม็ง บ้านโสกไผ่ 09/06/2563
110
เด็กชาย
ธาวิน ฝั่นกอก โจดใหญ่ 09/06/2563
111
เด็กชาย
อัฒพงค์ เผือกนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 10/05/2563
112
เด็กหญิง
เกตุฤทัย แท่งทองหลาง ชุมชนบ้านดอนหัน 11/05/2563
113
เด็กหญิง
สุวิภาดา สีสุทอง ชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 11/05/2563
114
เด็กหญิง
ศีรณา เเข่โส ชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 11/05/2563
115
เด็กหญิง
กุลปริยา สุขสร้อย ชุมชนบ้านเเวงใหญ่ 11/05/2563
116
เด็กชาย
ประเวช ดีหลี ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 11/05/2563
117
เด็กชาย
นิรุต กลั่นบิดา บ้านบะแค 11/05/2563
118
เด็กหญิง
สิรินทรา เชื่อนิจ มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 11/05/2563
119
เด็กชาย
อภิวิชญ์ สายยศ ้บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 11/05/2563
120
เด็กหญิง
สุจิรา วงษ์สุวรรณ ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 12/05/2563
121
เด็กชาย
กิตติภูมิ โสดาจันทร์ ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 12/05/2563
122
เด็กชาย
อาทิตย์ชัย แสงรอด ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 12/05/2563
123
เด็กชาย
ธนดล พุทธสอน บะแค 12/05/2563
124
เด็กหญิง
ยลดา ดอนกลอย บ้านบะแค 12/05/2563
125
เด็กชาย
กันตนพ พรมราช บ้านบะแค 12/05/2563
126
เด็กชาย
ณัฐพล สุขสร้อย บ้านบะแค 12/05/2563
127
เด็กชาย
เจษฎาภรณ์ สีดา บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 12/05/2563
128
เด็กชาย
ณัชพล อาดี บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 12/05/2563
129
เด็กชาย
สุธิราช คำชา บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 12/05/2563
130
เด็กหญิง
พัทธ์ธีรา สีดา บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 12/05/2563
131
เด็กหญิง
วรัญญา สีดา บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 12/05/2563
132
เด็กชาย
ณรงค์ศักดิ์ ศรีฉ่ำ บ้านใหม่นาเพียง 12/05/2563
133
เด็กหญิง
เพชรดา อินทรปาน บ้านใหม่นาเพียง 12/05/2563
134
เด็กชาย
ณัฐเศรษฐ ทีประโคน หนองสะแบงหนองโน 12/05/2563
135
เด็กหญิง
คุณัญญา แสงวงค์ บ้านใหม่นาเพียง 12/06/2563
136
เด็กหญิง
ธนาวดี เพ็งจางค์ เทศบาลพลประชานุกูล 12/06/2563
137
เด็กชาย
ธนกร บุญลือ อำไพพิทยา 17/06/2563