นักเรียนใหม่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.